Historische Vereniging Zweeloo

agenda Algemene Jaarvergadering 10 februari 2016

Algemene ledenvergadering / Jaarvergadering

Datum: woensdag 10 februari, aanvang 20.00 uur

Plaats: HCR Hegen te Wezup

 

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Notulen Algemene ledenvergadering 11 februari 2015
  4. Jaarverslag
  5. Financiën (Staat van Baten en Lasten, Balans)
  6. Kascontrolecommissie (Verslag bevindingen, Benoeming nieuw lid)
  7. Begroting 2016
  8. Bestuurszaken (Verkiezing 3 bestuursleden*])
  9. Overige mededelingen
  10. Rondvraag en Sluiting

Na het officiële gedeelte zullen beelden (foto’s) vertoond worden van Zweeloo in vroeger tijd. Hieraan is ook een quiz verbonden.

 

*]  Aftredend en herkiesbaar: Aad van Dullemen en Dick de Kleuver. Eén bestuurszetel was nog vacant. Tot aanvang van de vergadering is het mogelijk kandidaten voor te stellen.

Mochten er geen kandidaten worden aangemeld, dan stelt het bestuur voor te benoemen: Aad van Dullemen, Dick de Kleuver en Ton van den Oever.