Historische Vereniging Zweeloo

Agenda

Jaarvergadering over 2018

Datum: woensdag 13 februari 2019, aanvang 20.00 uur

Plaats: HCR Hegen te Wezup

   

Voorlopige Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering 14 februari 2018
 4. Jaarverslag
 5. Financiën
  a. Staat van Baten en Lasten 2018
  b. Balans 31-12-2018
 6. Kascontrolecommissie
  a. Verslag bevindingen
  b. Benoeming nieuw lid
 7. Begroting 2019
 8. Voorstel m.b.t. de contributie.
 9. Bestuurszaken
  Verkiezing bestuursleden
  Aftredend volgens rooster zijn: Roelof Schuiling, Fokko Kuipers en Egbert Hidding. Herkiesbaar zijn Fokko Kuipers en Egbert Hidding.
  Tevens aftredend zijn Madeleine Beaumont en Dick de Kleuver.
  Het aantal bestuursleden is door de ledenvergadering vastgesteld op 9.
  Omdat er al 1 bestuurszetel vacant was is er plaats voor 6 bestuursleden.
  Tot behandeling van dit agendapunt is het mogelijk kandidaten voor te stellen.
  Mochten er geen kandidaten worden aangemeld, dan stelt het bestuur voor te benoemen: Egbert Hidding, Fokko Kuipers en Jan Brinks.
  Er blijven dan 3 bestuurszetels vacant.
 10. Rondvraag en Sluiting

Na het officiële gedeelte zullen beelden (foto’s) vertoond worden met als thema: De landbouwtentoonstelling Zuidenveld van 1863 – 2011. Aan deze presentatie is opnieuw een quiz verbonden.