Historische Vereniging Zweeloo

agenda Algemene jaarvergadering 11 februari 2015

Algemene Vergadering

Historische Vereniging Zweeloo

Datum:                11 februari 2015

Locatie:                Hotel Café Restaurant Hegen, Wezuperstraat 15 te Wezup

Aanvang:            20.00 uur

 

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 1. Mededelingen
 1. Notulen Algemene Vergadering van 12 februari 2014
 1. Jaarverslag
 1. Financieel verslag
 • Staat van baten en lasten 2014
 • Balans 31 december 2014
 1. Kascommissie
  1. Verslag kascommissie
  2. Benoeming nieuw lid kascommissie
 1. Begroting 2015
 1. Bestuurszaken
 • Verkiezing bestuursleden
 • Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Egbert Hidding, Roelof Schuiling en Fokko Kuipers.
 • Aftredend (tussentijds) en niet herkiesbaar: Judith van Goor-Piek.
 • Tot aanvang vergadering is het mogelijk kandidaten voor te stellen.
 • Mochten er geen kandidaten worden aangemeld, dan stelt het bestuur voor te benoemen: Egbert Hidding, Roelof Schuiling en Fokko Kuipers. Er blijft dan één bestuurszetel vacant.
 1. Overige mededelingen
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Na dit officiële deel van de vergadering zullen beelden vertoond worden uit de oorlogstijd en van de bevrijding. In Zweeloo, dat op 10 april 1945 werd bevrijd, werd een bevrijdingsfeest met optocht gehouden in augustus van dat jaar.

Zoals gebruikelijk zal er weer een quiz zijn, gebaseerd op de vertoonde beelden.


Agenda