Historische Vereniging Zweeloo

Jaarverslag 2014

HISTORISCHE VERENIGING ZWEELOO

JAARVERSLAG 2014

In 2014 bestond de vereniging 26 jaar. In dit jaar konden we, naast de gebruikelijke activiteiten het organiseren van exposities in ons onderkomen “De Gaanderij” voortzetten.

Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van deze activiteiten.

Activiteiten

 16 januari 2014                   Lezing Pracht en Praal

Op donderdag 16 januari hield dr. Justin Kroesen een lezing over de pracht en praal van de kerken in Drenthe. Deze lezing werd gehouden in de NH-kerk te Zweeloo.

De Hervormde kerk had het initiatief genomen om voor deze lezing Justin Kroesen uit te nodigen. In een betoog, ondersteund met veel dia’s, liet hij zien dat er in Drenthe veel bijzondere kerken zijn. Extra interessant werd het toen hij liet zien dat er in de protestantse kerken veel restanten te vinden zijn van het roomse verleden.

Aanbieding duivelsrooster

Aan het einde van de lezing was er de officiële overdracht van het duivelsrooster. De naam en functie van het rooster werd toegelicht door Roelof Schuiling van de Historische Vereniging Zweeloo. Het bordje met tekst werd aan Gilbert Mulder van het kerkbestuur overhandigd en heeft inmiddels een plaats gekregen bij het duivelsrooster onder het toegangshek van de kerk.

 

22 januari 2014                   Lezing over 200.000 Jaar Veranderingen in het Drentse Landschap.

Op deze avond was een lezing van Jan Bieleman gepland over het boerenberdrijf in Drenthe van 1600 tot heden. Helaas moest hij afzeggen. Roelof Schuiling was, ondanks de korte voorbereidingstijd, bereid om een lezing te houden over een minstens zo interessante onderwerp. De IJstijden van lang geleden zijn bepalend geweest voor de vorm van het huidige landschap. Rivier- en beekdalen, zandruggen, zwerfstenen en moerassen stammen uit die tijd. Menselijk ingrijpen van de laatste eeuwen heeft de rest gedaan. In krap 2 uur werd in De Spil dit adembenemende proces verteld.

 

12 februari 2014               Jaarvergadering

Alle jaarstukken werden goedgekeurd. Egbert Hidding werd, conform het voorstel, in het bestuur gekozen. Dank was er voor de inzet van het vertrekkende bestuurslid Wills Coolegem.

Na de pauze waren er prachtige foto’s van Oud-Aalden uit vroeger tijd en hoe het er nu uitziet. Er was een quiz aan verbonden met leuke prijzen (beschikbaar gesteld o.a. door bakker Kuijer).

 

2 april 2014                         Lezing Veenhuizen

In De Spil vertelde Hans van der Laan, burgemeester van de gemeente waar Veenhuizen toe behoort, over het ontstaan van deze “onvrije” kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid. Na die bijzondere beginperiode dreigde dit monumentale dorp in verval te raken en dat gebeurde ook. Maar dankzij toekenning van (Europese) subsidie zijn inmiddels veel gebouwen gerestaureerd en hebben daarbij soms een nieuwe bestemming gekregen.

En nu is Veenhuizen, samen met de andere koloniën, aangemeld als Cultureel Erfgoed bij de Unesco voor het jaar 2018. Als we op het enthousiasme van de burgemeester kunnen afgaan, zal dat zeker lukken.

 

3 mei 2014                          Uitzending Hemmeltied

Het radioprogramma Hemmeltied van RTV Drenthe werd op deze dag uitgezonden vanuit de Korenhof in Aalden. De Historische Vereniging Zweeloo heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om iets te vertellen over de tijd van de melkfabriek en de korenmalerij.

 

april – september           Expositie “Landleven van vroeger”

Landbouwgereedschappen, foto’s, landbouwproducten, waren samen met de vaste collectie, in deze periode geëxposeerd op De Gaanderij. Het uniform van een officier van de marechaussee en informatie over de marechaussee-kazernes waren ook te zien. Op de 6 open zaterdagen kwamen velen de tentoonstelling bekijken.

 

13 september 2014        Open Monumenten Dag

Het thema van de Open Monumentendag 2014 was Reizen en Vervoer.

Samen met het Frensenhoes werd de organisatie ter hand genomen. Buiten stonden er tractoren en ingespannen paarden voor het vervoer van o.a. grote boomstammen met een “Malle Jan”. Ook tramstellen en rails waren opgesteld volgens de oorspronkelijke route van de tram. Binnen, op De Gaanderij, was de tentoonstelling te zien. De belangstelling was overweldigend, ook van buiten de gemeente.

 

16-26 oktober 2014        Expositie “VERVOER”

Deze tentoonstelling was ingericht volgens 4 thema’s: De stoomtram, Tolhuizen, Landbouw- en vrachtvervoer en “de benenwagen”. Op oude foto’s waren de plaatsen te zien waar de tram vroeger langs reed. Recente foto’s lieten de huidige situatie zien. Aandacht was er voor de podagristen, de hondenkar, de rugdrager voor de glazenier, landbouwtrekkers, autobussen, fietsen en paarden. De 4 tolhuizen van de gemeente Zweeloo en de lange voorgeschiedenis daarvan waren te zien in foto en document.

 

12 november 2014          Een Aovend Drents

In de zaal van HRC Hegen hield Jan Germs, directeur van Huus van de Taol, een voordracht over de Drentse taal. Hij ging in op de begrippen Taal en Dialect en plaatste daarbij kritische noten. Vervolgens liet hij woorden en uitdrukkingen zien uit de Drentse taal, waar het publiek veel van herkende. Na de pauze las hij voor uit eigen werk. Ontroerende en grappige verhalen en helemaal in het Drents.

 

De opkomst bij al deze activiteiten was wisselend: Bij lezingen lag het aantal bezoekers rond de 30, maar de lezing in de NH-kerk trok veel meer belangstellenden. De exposities, die op de open dagen te zien waren, trokken veel bezoekers, met name op de Open Monumentendag, toen het aantal van ongeveer 300 werd bereikt.

Overige activiteiten

Verder op orde brengen van het archief

In 2013 was al veel werk verzet om het archief te ordenen. In 2014 is dit werk voortgezet, met het op schrift stellen van de eigendommen. Ook het fotoarchief wordt ter hand genomen, waarbij rekening gehouden moet worden met het veilig en ordelijk digitaliseren van dit materiaal. Ook in 2015 zal dat de nodige aandacht moeten krijgen.

Diverse mededelingen

Sponsoring

Omdat de exposities niet mogelijk zijn zonder aanpassingen en de aanschaf van materiaal (zoals diverse media-apparatuur) is er gezocht naar sponsoring. Diverse bedrijven waren daartoe bereid. Hun logo’s zijn op de achterzijde van ons periodiek te zien. Daarnaast hebben de Rabobank en de VTRB (voorheen VVV) ons financieel ondersteund voor een aantal grotere projecten. Maar ook uit kleinere giften blijkt dat veel bedrijven en winkels het werk van de Historische Vereniging willen steunen.

Schenkingen

Diverse leden hebben voorwerpen geschonken van historische waarde. We noemen: boeken, een toonbank, historische kleding, landbouwgereedschap, schaven, foto’s, prachtige albums, een bijenkorf en diverse documenten.

Bestuur

Zoals eerder vermeld trad Egbert Hidding op de jaarvergadering toe als bestuurslid. Hij nam op de bestuursvergadering van 8 september 2014 het voorzitterschap over van Harm Tiemens, die deze functie 7 jaar heeft vervuld. Door de inzet van Harm is er in die periode veel tot stand gekomen. We noemen: definitief onderdak voor de vereniging, opknappen van de Waog, uitgeven van boeken en het inrichten van tentoonstellingen.

Mevrouw Frensen

Op 23 september ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Mevrouw Frensen. Zij heeft, samen met haar man, besloten hun huis met timmerwerkplaats en zagerij aan te bieden aan onze vereniging om zo een unieke werkplaats te behouden. Deze gift is aanvaard door de Stichting Frensenhoes en heeft geresulteerd in de huisvesting in De Gaanderij. We zijn haar en haar man veel dank verschuldigd.

Samenwerking

-Met de Stichting Frensenhoes is de samenwerking in 2014 voortgezet. Deze kwam onder andere tot uitdrukking in het gezamenlijk organiseren van de Open Monumentendag en het gelijktijdig open zijn op een aantal zaterdagen.

-Met de Stichting CHPC (stichting Cultureel Historische Projecten binnen de gemeente Coevorden) is overleg gevoerd over mogelijkheden om opnieuw boeken uit te brengen, die passen binnen de doelstelling.

-Met andere historische verenigingen over de Open Monumentendag.

-Met de redactie van Oes Eig’n Kraantien voor nadere afspraken over publicaties.

Oet ’t Carspel Sweel

De redactie bestond in 2014 uit Fokko Kuipers, Henk Reinds en Rika Naber, Gea Prins (de beide laatsten tot april 2014). Rika en Gea worden bedankt voor hun bijdragen aan ons blad.

Dit jaar zijn er 3 uitgaven verschenen met de volgende inhoud:

Uitgave nr. 46:

 • Wel woonden daor? (42). Het ‘Ibinge arve’ te Wezup
 • Wel woonden daor? (43). Kalverstraat 1, Wezup
 • Vraaggesprek met Rieks en Geessien Hidding in Wezup over ‘vrogger’
 • Bedrijfsverzorging Zweeloo
 • Ongevallen met paarden en overig paardennieuws
 • Dienstplichtigen op ‘vooroefening’

Uitgave nr. 47:

 • Wel woonden daor? (44 en 45). Aalden B45 en B46
 • Herinneringen van Ginus Strijk
 • Protestantse Stichting voor Gezinsverzorging ‘Zweeloo’ te Zweeloo
 • Wethouder Harm van Tarel (straat)
 • Installatie van burgemeester Antonie Kleijn

Uitgave nr. 48:

 • Wel woonden daor? (46 en 47). Zweeloo –Bakkerij Warmolts – Kruisstraat 2 en 4
 • Veenliek in het Juffersveen
 • In Franse krijgsdienst
 • Zusterkring

De periodieken worden rondgebracht door de redactieleden, een aantal vrijwilligers en bestuursleden, te weten:

Aalden                                              Ge Kuipers, Henk Reinds, Fokko Kuipers, Aad van Dullemen, Rika Naber en Rieks Kroeze

Wezup en Wezuperbrug               Wim Hegen

Zweeloo                                            Harm Tiemens en Roelof Schuiling

Benneveld                                        Koop Bos

Meppen                                            Madeleine Beaumont en Judith van Goor
Leden

Op 31 december 2014 had de vereniging 453 leden; waaronder 350 “Zweeler”-leden en 103 postleden.  Dit is een terugloop van 31 leden ten opzichte van 31 december 2013.

Van onze leden wonen 154 leden in Aalden, 32 in Benneveld, 76 in Meppen, 26 in Wezup, 4 in Wezuperbrug en 58 in Zweeloo.

Van onze 103 postleden wonen er 67 in de noordelijke provincies (voornamelijk Drenthe) en 36 in de andere provincies van Nederland.

Naast onze leden ontvangen 15 zusterverenigingen en historische instituten een exemplaar van “Oet ’t Carspel Sweel”.

Tot slot

Dank willen we graag uitspreken aan velen die het werk van onze historische vereniging mogelijk hebben gemaakt: het bestuur van de Hervormde Kerk, het bestuur van De Spil en Wim Hegen van HCR Hegen voor het beschikbaar stellen van de ruimtes voor onze bijeenkomsten; aan de Stichting Frensenhoes voor onze huisvesting; aan de redactie van het periodiek; aan bedrijven en instellingen die ons financieel steunden; aan particulieren die ons voorwerpen schonken en/of tijdelijk ter beschikking stelden en aan alle vrijwilligers die op vele fronten actief waren.

We kunnen terugkijken op een succesvol jaar.

Het bestuur van de Historische Vereniging Zweeloo


Agenda