Historische Vereniging Zweeloo

Notulen jaarvergadering 11 februari 2015

Notulen van de Algemene Vergadering van de Historische Vereniging Zweeloo, gehouden op woensdag 11 februari 2015. Aanvang: 20.00 uur bij Hotel Café Restaurant Hegen te Wezup.

Er zijn 41 leden aanwezig, inclusief de bestuursleden. Voorzitter van de vergadering is Egbert Hidding. Notulen worden gemaakt door de secretaris Dick de Kleuver.

1.  Opening en vaststellen agenda
Namens het bestuur heet Egbert Hidding de aanwezigen van harte welkom.

Egbert licht toe dat hij kort na zijn toetreden tot het bestuur het voorzitterschap overgenomen heeft van Harm Tiemens, omdat deze had aangegeven het wat rustiger aan te willen doen. Egbert dankt Harm voor zijn jarenlange inzet.

De agenda wordt vastgesteld.

In zijn inleiding memoreert de voorzitter dat 2014 een actief verenigingsjaar geweest is. Hij spreekt zijn dank uit aan allen die daaraan hebben bijgedragen en met name de vrijwilligers en de redactieleden. Die dank geldt ook degenen die documenten en/of voorwerpen beschikbaar hebben gesteld voor de exposities. Op 23 september 2014 overleed mevrouw Frensen, die door de schenking van het Frensenhoes, de historische vereniging een expositie- en vergaderruimte “De Gaanderij” heeft gegeven. We zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd. De financiële bijdragen van sponsoren, vermeld op de achterzijde van ons periodiek, en de donaties van de Rabobank en de VTRB maakten mogelijk dat apparatuur kon worden aangeschaft zoals een DVD/blu-ray-speler en een TV voor gebruik in de expositieruimte. In zijn overzicht stipt Egbert kort de lezingen aan die gehouden zijn. Ook maakt hij melding van de discussie binnen het bestuur over de toekomst van de vereniging. Er wordt daarbij kritisch gekeken naar de doelstellingen in de statuten om ook meer jongeren voor de lokale geschiedenis te interesseren.

2. Mededelingen

Er is bericht van afwezigheid van de penningmeester R. Schuiling.

Het komende jaar wordt er een expositie ingericht over de tweede wereldoorlog en de bevrijding, nu 70 jaar geleden.

De lezing van Jan Bieleman kan helaas (opnieuw) geen doorgang vinden. In “Oes Eig’n Kraantien” zullen aankondigingen verschijnen van de andere geplande lezingen: De Franse tijd (21 april) en Emslandkampen (30 september).

De werkgroep Archeologie wordt in de loop van dit jaar opnieuw bijeengeroepen. Verdere gegevens komen in de Nieuwsbrief.

Deze avond kan er worden ingetekend op het boek “ ’t Aangename eener reis door goede wegen” over de geschiedenis van Coevorden en omgeving, tegen een gereduceerde prijs.

3. Notulen van de Algemene Vergadering van 12 februari 2014

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van de notulen wordt gevraagd naar het bijwerken van het archief. Er is al veel op orde, maar er zullen nog vele uren werk nodig zijn om alles geordend, gerubriceerd en beschreven te krijgen.

4. Jaarverslag
Het jaarverslag levert geen vragen op.

5. Financieel Verslag
Het financiële verslag over 2014 (staat van baten en lasten en de balans) wordt op een scherm geprojecteerd en toegelicht door Dick de Kleuver bij afwezigheid van de penningmeester.

De staat van baten en lasten laat een overschot zien van € 2.452,52. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de beide posten “activiteiten”. Vorig jaar waren er al uitgaven gedaan waarvoor subsidie was toegezegd (Rabobank en VTRB). Dit jaar zijn de subsidies binnen gekomen, maar waren de betreffende  uitgaven niet meer nodig. Verder waren er hogere inkomsten contributie, maar dat betrof ook gelden van vorig jaar en te vroeg betaalde contributies.

Over deze staat van baten en lasten zijn geen vragen.

Bij de balans (totaal € 10.458,61) is de post inventaris (€ 1026,-)opvallend. Dit betreft een tv met dvd-speler en computer. Deze worden in 3 jaar afgeschreven. Er zijn 2 posten reservering (voor de afschrijving en voor de activiteiten). De stijging van het kapitaal van de vereniging naar € 9.279,94 is vrijwel geheel toe te schrijven aan het saldo van de staat van baten en lasten.

Ook over de balans zijn er geen vragen.

6. Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit de heren Veenhouwer en Kuipers, heeft de boekhouding en jaarrekening van 2014 gecontroleerd en in orde bevonden. De jaarrekening geeft een getrouw beeld. Ook het gebruikte boekhoudsysteem is door hen bekeken en als goed beoordeeld. De kascommissie stelt voor het bestuur (en daarmee de penningmeester) decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord. De kascontrolecommissie wordt bedankt met een applaus van de vergadering.

Bij monde van de heer Veenhouwer wordt opgemerkt dat de commissie veel respect heeft voor de wijze waarop de penningmeester zijn functie vervult.
Dhr. Veenhouwer verlaat de kascommissie en wordt door het bestuur bedankt voor zijn bijdrage. Dhr. R. Kroeze uit Aalden stelt zich beschikbaar. De vergadering bekrachtigt deze benoeming. De kascommissie bestaat hiermee uit dhr. Kuipers en dhr. Kroeze.

7. Begroting

De begroting wordt toegelicht door Dick de Kleuver. Deze verschilt niet veel van de begroting van vorig jaar. Er worden meer inkomsten verwacht vanwege het nieuwe boek ( zie agendapunt 2) maar ook meer uitgaven: het inkopen van die boeken. De activiteiten en de bijbehorende kosten worden toegelicht: aanschaf van scanner en printer voor foto’s, verlichting van de Waog, een brandwerende kast en kosten die met de expositie samenhangen. De begroting is sluitend.

De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2015.

8. Bestuurszaken

Volgens rooster zijn aftredend en herkiesbaar Roelof Schuiling, Fokko Kuipers en Egbert Hidding. Er zijn bij het bestuur geen namen van ander kandidaten binnengekomen. Het voorstel van het bestuur om de aftredende bestuursleden opnieuw te benoemen wordt door de vergadering aangenomen. (Voor de herbenoeming van Egbert Hidding treedt Harm Tiemens op als voorzitter van de vergadering.)

Aftredend op eigen verzoek is Judith van Goor-Piek, omdat gezin én werk én de HVZ samen teveel is. Judith wordt bedankt voor haar inbreng in het bestuur en het werk dat zij daar heeft verricht. Zij zal nog wel, waar mogelijk, actief zijn voor de vereniging. Omdat er geen verdere kandidaten zijn wordt besloten de opengevallen bestuurszetel vacant te laten.

9. Overige mededelingen

Aad van Dullemen licht 2 onderwerpen toe waar aandacht aan zal worden besteed bij de expositie over de tweede wereldoorlog en vraagt de aanwezigen of zij daarbij informatie, brieven of voorwerpen hebben. Het eerste onderwerp betreft het bevel van de Duitse bezetter in 1943 aan de Nederlandse militairen die in 1940 in dienst waren om opnieuw in krijgsgevangenschap te worden genomen.

Een tweede verzoek gaat om de zogenaamde “bleekneusjes”: In de Hongerwinter en daarna zijn kinderen uit het westen van Nederland naar Drenthe gekomen voor voedsel en om aan te sterken. Ook hier de vraag naar informatie, brieven en voorwerpen.

10. Rondvraag

De heer Veenhouwer vraagt om het rooster van aftreden zo te hanteren dat er geen riskante situatie kan ontstaan zoals dit jaar: de voorzitter, de penningmeester en een bestuurder/redactielid.

De heer Strijk meldt dat er foto’s zijn van mensen uit het westen van Nederland die in de oorlog in zijn ouderlijk huis verbleven.

11. Sluiting

Egbert Hidding sluit het officiële deel van de vergadering.
Na de pauze worden dia’s vertoond van de oorlog en de bevrijding van Zweeloo en het daarop volgende bevrijdingsfeest. Unieke foto’s van een bomkrater, illegale briefkaarten, slachtoffers van de oorlog, een geallieerde tank op weg naar Aalden, en praalwagens, veel praalwagens. De mensen op de groepsfoto’s werden soms herkend. Toegezegd werd dat deze foto’s mét de namen die bekend zijn op de komende expositie zullen worden getoond.

Voor de quiz, die aan deze diapresentatie verbonden was, waren prijzen beschikbaar gesteld door Bakkerij Kuijer en COOP Weggen. Niemand had alle antwoorden goed, noch had iemand alles fout.