Historische Vereniging Zweeloo

Notulen jaarvergadering 12 februari 2014

Notulen van de Algemene Vergadering van de Historische Vereniging Zweeloo, gehouden op woensdag 12 februari 2014. Aanvang: 20.00 uur bij Hotel Café Restaurant Hegen te Wezup.

Er zijn 39 leden aanwezig, inclusief de bestuursleden. Voorzitter van de vergadering is Harm Tiemens. Dick de Kleuver treedt op als secretaris.

 1. Opening en vaststellen agenda
  Namens het bestuur heet Harm Tiemens alle aanwezigen van harte welkom. In zijn inleiding memoreert hij de vele activiteiten van dit jubileumjaar, zoals de feestavond met Harm en Roelof en het jubileumnummer van Oet ’t Carspel Sweel. Ook de inrichting van de bovenruimte van de zagerij het Frensenhoes en de daar gehouden expositie laten zien dat de vereniging levend is en toekomst heeft. Dit alles is natuurlijk te danken aan de inzet van vrijwilligers en bestuursleden. Speciale dank spreekt hij uit voor de redactie van ons periodiek en , in het bijzonder Wim Paas, die terugtreedt, maar helaas niet aanwezig kon zijn. Voor het beschikbaar stellen van zijn accommodatie en als oud bestuurslid ontvangt Wim Hegen een attentie. Tot slot wordt Roelof Schuiling bedankt voor het invallen op het laatste moment bij een lezing en voor de kwaliteit van zijn lezing.
 1. Mededelingen

Er zijn berichten van afwezigheid ontvangen van de familie Sijssens en de bestuursleden B. Kool en W. Coolegem.

 1. Notulen van de Algemene Vergadering van 13 februari 2013

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De notuliste wordt bedankt.

 1. Jaarverslag

Het jaarverslag dat was meegestuurd met de uitnodiging voor deze vergadering leverde geen vragen op.

 1. Financieel Verslag
  Het financiële verslag dat ter vergadering wordt uitgedeeld en op een scherm wordt geprojecteerd wordt door de penningmeester Roelof Schuiling toegelicht. Opvallend is de aparte weergave van de geldstromen rond het jubileum. Ondanks de omvang van alle activiteiten is dit afgesloten met slechts een tekort van € 84,-. De staat van baten en lasten laat een tekort zien van € 1616,05. Opgemerkt moet worden dat de toegezegde subsidie van de RABObank ter grootte van € 1.000,- hierin nog niet is verwerkt. Bovendien drukken de inrichtingskosten van de expositieruimte op dit jaar, terwijl het een investering voor vele jaren is. Over deze staat van baten en lasten zijn geen vragen.

Bij de balans (totaal € 7.318,23) wordt opgemerkt dat de achterstallige contributies worden afgeboekt en dat de betreffende leden worden uitgeschreven, omdat zij na 4 aanmaningen niet tot betalen zijn overgegaan en er wel kosten voor hen gemaakt worden. Per saldo daalt het vermogen van de vereniging met € 15,-, hetgeen als zeer weinig kan worden aangemerkt.

Ook over de balans zijn er geen vragen.

 1. Verslag kascommissie

De kascommissie heeft de boekhouding en jaarrekening van 2013 gecontroleerd en in orde bevonden. De jaarrekening geeft een getrouw beeld. Ook het gebruikte boekhoudsysteem is door hen bekeken en als goed beoordeeld. De kascommissie stelt voor het bestuur (en daarmee de penningmeester) decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord.
Dhr. Edelijn verlaat de kascommissie en wordt door het bestuur bedankt voor zijn bijdrage. Dhr M. Kuipers uit Aalden stelt zich beschikbaar. De vergadering bekrachtigt deze benoeming. De kascommissie bestaat hiermee uit dhr Veenhouwer en dhr Kuipers.

 1. Begroting

De begroting wordt toegelicht door de penningmeester. Deze is minder hoog dan het vorige jaar, omdat er nu geen jubileumactiviteiten zijn. Bijzondere posten zijn de te verwachten sponsorgelden van € 1.000,-, voor het adverteren op de achterkant van het periodiek. Vanwege de teugloop van het ledenaantal zijn de contributie-inkomsten aangepast. Voor bijvoorbeeld een LCD-TV is bij de post “overige activiteiten” rekening gehouden. De post “reservering activiteiten” is bedoeld voor nieuwe, nog niet ontwikkelde plannen.

De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2014.

 

 1. Bestuurszaken

Volgens rooster zijn aftredend en herkiesbaar Madeleine Beaumont en Harm Tiemens. Eveneens aftredend maar niet herkiesbaar is Wills Coolegem.

Naast de door het bestuur voorgestelde kandidaat Egbert Hidding zijn geen andere kandidaten aangemeld. Het bestuur stelt voor te benoemen: Madeleine Beaumont, Harm Tiemens en Egbert Hidding. Egbert stelt zich kort aan de vergadering voor.

De vergadering gaat akkoord dat er niet schriftelijk gestemd wordt. Bij acclamatie worden de bestuursleden benoemd.

 1. Overige mededelingen

Op 2 april 2014 houdt de heer Van der Laan een lezing over Veenhuizen in De Spil. Deze lezing wordt warm aanbevolen.

 1. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Sluiting

Harm Tiemens sluit het officiële deel van de vergadering.
Na de pauze worden, na enige technische moeilijkheden, dia’s vertoond van Oud-Aalden met prachtige foto’s uit een ver en een minder ver verleden. Voor de quiz, die er aan verbonden was, waren de prijzen beschikbaar gesteld door o.a. Bakkerij Kuijer. Hoewel er goed gescoord werd, had niemand alle 10 vragen goed.


Agenda