Historische Vereniging Zweeloo

Agenda Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) 14 februari 2018

 

 

Algemene ledenvergadering / Jaarvergadering
Datum: woensdag 14 februari 2018, aanvang 20.00 uur
Plaats: HCR Hegen te Wezup

Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Notulen
a. Algemene ledenvergadering 15 februari 2017
b. Ledenvergaderingen 8 maart 2017
4. Jaarverslag
5. Financiën
Staat van Baten en Lasten 2017
Balans 31-12-2017
6. Kascontrolecommissie
Verslag bevindingen
Benoeming nieuw lid
7. Begroting 2018

8. Bestuurszaken
Verkiezing 3 bestuursleden
  Aftredend volgens rooster zijn: Madeleine Beaumont en Harm Tiemens. Beiden zijn herkiesbaar.
  Eveneens aftredend is Aad van Dullemen. Hij is niet herkiesbaar.
  Tot behandeling van dit agendapunt is het mogelijk kandidaten voor te stellen. Mochten er geen kandidaten worden              aangemeld, dan stelt het bestuur voor te benoemen: Madeleine Beaumont en Harm Tiemens.
  Er blijft dan 1 bestuurszetel vacant.

9. Rondvraag en Sluiting

Na het officiële gedeelte zullen beelden (foto’s) vertoond worden met als thema: Aelderstraat Ambachtstraat.