Historische Vereniging Zweeloo

Agenda jaarvergadering 15 februari 2017

Datum: woensdag 15 februari 2017, aanvang 20.00 uur

Plaats: HCR Hegen te Wezup

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Notulen Algemene ledenvergadering 10 februari 2016
  4. Jaarverslag
  5. Financiën (Staat van Baten en Lasten 2016, Balans 31-12-2016)
  6. Kascontrolecommissie (Verslag bevindingen, Benoeming nieuw lid)
  7. Begroting 2017
  8. Statutenwijziging

Voor donateurs is het van belang dat de vereniging de ANBI-status krijgt. (ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften kunnen dan volledig voor ons beschikbaar komen, zonder dat de fiscus een deel belast. De tekst van de wijziging zal u worden voorgelegd. Deze is ook op deze website te vinden

   9. Bestuurszaken (Verkiezing 4 bestuursleden)

Aftredend volgens rooster zijn: Bea Kool en Ton van den Oever. Zij zijn herkiesbaar. Eveneens aftredend zijn Harm Tiemens en Roelof Schuiling. Zij zijn niet herkiesbaar. Tot aanvang van de vergadering is het mogelijk kandidaten voor te stellen. Mochten er geen kandidaten worden aangemeld, dan stelt het bestuur voor te benoemen: Bea Kool en Ton van den Oever. Er blijven dan 2 bestuurszetels vacant.

10. Overige mededelingen

11. Rondvraag en Sluiting

  1. Na het officiële gedeelte zullen beelden (foto’s) vertoond worden van het dagelijkse leven in het dorp, op het land en in de boerderij.

Agenda

  • Er zijn geen gebeurtenissen