Historische Vereniging Zweeloo

notulen jaarvergadering 10 februari 2016

Notulen van de Algemene Vergadering van de Historische Vereniging Zweeloo, gehouden op woensdag 10 februari 2016. Aanvang: 20.00 uur bij Hotel Café Restaurant Hegen te Wezup.

Er zijn 32 leden aanwezig, inclusief de bestuursleden. Voorzitter van de vergadering is Egbert Hidding. Notulen worden gemaakt door de secretaris Dick de Kleuver.

1.Opening en vaststellen agenda
Namens het bestuur heet Egbert Hidding de aanwezigen van harte welkom.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2.Mededelingen

Afwezig met kennisgeving: de heren Edelijn en Tiemens.

Egbert deelt mee dat de lezing over de Boermarke door Rudy Rijks doorgaat op 16 maart a.s. in De Spil.

De expositie van vorig jaar over 70 jaar vrijheid in Zweeloo was een groot succes met meer dan 200 bezoekers. Komend jaar zal er weer een expositie worden ingericht met als onderwerp ‘Verenigingen in Zweeloo’. Dit sluit aan bij het thema van de Open Monumenten Dag ‘Iconen en Symbolen’. Als men voorwerpen heeft, die gebruikt kunnen worden voor de expositie, dan graag opgeven bij het secretariaat.

Er is een start gemaakt met het digitaliseren van historische foto’s, die daarna worden opgeslagen bij het Drents Archief en zodoende beschikbaar zijn voor iedereen. De aanschaf van de apparatuur voor het digitaliseren was mogelijk door de donaties van de VTRB en de Rabobank. Ook de aankoop van verlichting (op zonnecellen) van de Waog en een brandkast voor het opslaan van waardevolle documenten kan hiermee gefinancierd worden.

Het bestuur dankt de donateurs en ook degenen die voorwerpen hebben uitgeleend voor de expositie.

Aan de veldexcursie in het najaar van de Werkgroep Archeologie konden vanwege de aard van de excursie maar weinig mensen deelnemen. Gezocht wordt naar een akker waar later nogmaals groepen kunnen zoeken. Hopelijk kunnen degenen, die daarvoor belangstelling hebben getoond, alsnog deelnemen.

3.Notulen van de Algemene ledenvergadering van 11 februari 2015

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.Jaarverslag
Het jaarverslag levert geen vragen op.

5.Financieel Verslag
Het financiële verslag over 2015 (staat van baten en lasten en de balans) wordt op een scherm geprojecteerd en uitgebreid toegelicht door de penningmeester Roelof Schuiling.

De staat van baten en lasten laat een tekort zien van € 275,15. Dat is voornamelijk toe te schrijven een verkeerde overschrijving van € 1000,-, die moest worden teruggestort en aan nog niet ontvangen sponsorgelden. Daar stonden meevallers tegenover: ruime giften door bezoekers van de expositie en lezingen, hogere contributie-inkomsten en lagere kosten voor activiteiten.

De post afschrijving ter grootte van € 342,- is bedoeld om een reserve op te bouwen om apparatuur te zijner tijd te kunnen vervangen. Over deze staat van baten en lasten zijn geen vragen.

Bij de balans (totaal € 10.274,80) is de terugboeking van € 1000,- merkbaar in het lagere kapitaal van de vereniging. De afschrijvingen zijn verwerkt en de reserveringen op niveau gebracht, zodat er van een stabiele situatie sprake is.

Er is een vraag hoe wordt omgegaan met achterstallige betalingen. Driemaal worden herinneringen/aanmaningen verzonden. Niet betalen leidt daarna tot royement. Verder zijn er geen vragen.

6.Kascontrolecommissie

De kascommissie, bestaande uit de heren Kuipers en Kroeze, heeft de boekhouding en jaarrekening van 2015 gecontroleerd en in orde bevonden. Zij spreken van een gedegen en secure financiële administratie. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van het financiële reilen en zeilen van de vereniging. De kascommissie stelt voor het bestuur (en daarmee de penningmeester) decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord. De commissie wordt bedankt voor hun werk.

Dhr. Kuipers verlaat de kascommissie en wordt door het bestuur bedankt voor zijn bijdrage. Dhr. R. Ruinemans heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in de kascommissie. De vergadering bekrachtigt deze benoeming. De kascommissie bestaat hiermee uit dhr. Kroeze en dhr. Ruinemans. De heer J. Reinders wordt bereid gevonden reserve lid van de kascommissie te zijn.

7.Begroting 2016

Ook de begroting wordt toegelicht door Roelof Schuiling. De subsidie is hoger, conform de toezeggingen. Voor de ‘sponsoring’ verwachten we lagere inkomsten: het animo hiervoor loopt terug. Aan de uitgaven-kant verwachten we hogere uitgaven aan activiteiten. Er is voldoende ruimte voor reserveringen. De begroting is sluitend. De vergadering gaat akkoord met de begroting.

 8.Bestuurszaken

Volgens rooster zijn aftredend en herkiesbaar Aad van Dullemen en Dick de Kleuver. Er zijn bij het bestuur geen namen van andere kandidaten ingediend. Bij acclamatie worden de aftredende bestuursleden opnieuw benoemd.  Voor de vacante bestuurszetel stelt het bestuur voor Ton van den Oever te benoemen. Ton stelt zich voor door iets over zijn achtergrond en belangstelling te vertellen. Ook Ton wordt bij acclamatie benoemd.

9.Overige mededelingen

De voorzitter uit zijn respect voor het werk van de redactie (Fokko Kuipers en Henk Reinds) van ‘Oet ’t Carspel Sweel’. Het bestuur vraagt artikelen in te dienen voor het periodiek. Ook nieuwe redactieleden zijn welkom.

10.Rondvraag en sluiting

Er zijn geen verdere vragen, waarna Egbert Hidding de vergadering sluit.

 

Na de pauze worden dia’s vertoond van gemeentehuizen, burgemeesters en historische panden van de voormalige gemeente Zweeloo.

Voor de quiz, die aan deze diapresentatie verbonden was, waren prijzen beschikbaar gesteld door Bakkerij Kuijer en COOP Weggen. De  vragen waren lastig: niemand had alles goed, maar de quiz was traditioneel een leuke afsluiting van de jaarvergadering.


Agenda