Historische Vereniging Zweeloo

Jaarverslag 2016

HISTORISCHE VERENIGING ZWEELOO

JAARVERSLAG 2016

2016 is het 27e verenigingsjaar. De tentoonstelling had dit jaar als onderwerp de verenigingen in de voormalige gemeente Zweeloo. Er is dit jaar ook een start gemaakt met het onderbrengen van het fotomateriaal bij het Drents Archief. Alle activiteiten vindt u hieronder chronologisch opgesomd.

Activiteiten

21 januari 2016                 Lezing “Watererfgoed in Drenthe”

Olav Reijers, bekend van de fietsroutes over dit onderwerp, vertelde over de belangrijke rol die water gespeeld heeft in de geschiedenis van Drenthe.

Na de ijstijd ontstonden beken waarvan de Aalderstroom er een van was. Op de oevers van die beken woonden de eerste mensen. De afwatering van alle Drentse beken liep via Meppel, Groningen en Coevorden. Door het kanaliseren van de beken, het ontwateren van de veengebieden en het graven van kanalen was er soms sprake van ernstige wateroverlast. Inmiddels hebben de Waterschappen de waterhuishouding goed op orde. Olav toonde ons wat er nog te zien is van die rijke watergeschiedenis. Uiteraard kwam de Aelder- en Geeserstroom aan de orde en het gemaal Bollema met een spectaculair verschil in waterpeil.

10 februari 2016               Jaarvergadering

Egbert Hidding opende de ledenvergadering. De jaarstukken werden behandeld en goedgekeurd. Aftredend volgens rooster waren Aad van Dullemen en Dick de Kleuver. Op de drie vacante plaatsen werden benoemd: Ton van den Oever, Aad van Dullemen en Dick de Kleuver.

Na de pauze werden dia’s vertoond van gemeentehuizen, burgemeesters en historische panden van de voormalige gemeente Zweeloo.

16 maart 2016                   Lezing over de Boermarken

Rudy Rijks verzorgde de lezing over dit onderwerp. De Marke, een eeuwenoude (middeleeuwse) organisatievorm voor het beheer en gebruik van gemeenschappelijke gronden, was zeer invloedrijk. Zelfs heden ten dage is hun rol niet uitgespeeld, ondanks de veranderingen onder Napoleon en later als gevolg van de Markescheidingen. Daarbij werden de gronden niet meer gemeenschappelijk beheerd, maar toegewezen aan de Markegenoten. Het Waardeel was het aandeel, waarmee men toegang had tot de vergadering van de Boermarke.

April-oktober 2016          Expositie “Verenigingen in Zweeloo”

Er waren in de voormalige gemeente Zweeloo bijna 100 verenigingen

op allerlei gebied: Sport, reizen, zang, muziek, toneel, kerkelijke (hervormd én gereformeerd) en ook meer zakelijke en maatschappelijke verenigingen zoals het paardenfonds, de Boerenleenbank, K.I., Het Groene Kruis, veekeuring, schoolverenigingen,  kiesverenigingen, enz. Een selectie uit de geschiedenis van het verenigingsleven was zichtbaar gemaakt met uniformen, foto’s, notulen, filmpjes, vlaggen en andere voorwerpen.

september- november  8 Lezingen verzorgd door Geopark De Hondsrug en een excursie.

Het Geopark De Hondsrug verzorgde over de rijke geschiedenis van dit gebied een aantal lezingen die goed aansloten bij de doelstellingen van onze vereniging. De eerder door ons geplande lezingen zijn verschoven naar 2017. De onderwerpen van de Geopark-lezingen waren: IJstijden, Archeologie, Veen, Kunst, Natuur, Boeren, Sporen van Strijd, en de 2e Wereldoorlog. Als afsluiting was er een excursie met een bus door het Hondsruggebied.

10 september 2016         Open Monumenten Dag

De Open Monumenten Dag (OMD) had als thema “Iconen en Symbolen”. De tentoonstelling “Verenigingen in Zweeloo” paste met de vlaggen, logo’s en andere symbolen goed bij dat thema. De belangstelling op die dag was groot.

Voor al deze activiteiten was de belangstelling redelijk tot goed. Op de Open Monumenten Dag lag het aantal bezoekers op ongeveer 90. Voor de expositie was veel waardering, met name voor de korte filmpjes en de uitgestalde objecten, zoals van BOM en Willem Tell.

Overige Activiteiten

Op 19 en 20 november 2016 had de Historische Vereniging op de Wintermarkt in Meppen net als het jaar daarvoor een stand ingericht voor de verkoop van boeken. Er was belangstelling voor de vereniging en de verkoop stelde niet teleur.

Het werk om het archief verder op orde te brengen is voortgezet. Er is nu een begin gemaakt met het onderbrengen van foto-materiaal bij het Drents Archief. Dit werk vraagt tijd en aandacht. Verder is er meer orde gebracht in de voorwerpen die de vereniging beheert en kon de brandwerende kluis in gebruik genomen worden.

Overige Mededelingen

Sponsoring

Opnieuw hebben diverse bedrijven de Historische Vereniging Zweeloo financieel willen steunen. Hun logo’s staan vermeld op de achterzijde van ons periodiek. Aanvragen bij de Rabobank en de VTRB werden opnieuw gehonoreerd, zodat ook de aanschaf van een kopieerapparaat, een scanner en een printer mogelijk worden.

Bestuur

Het bestuur was vanaf de jaarvergadering weer op volle sterkte. Elke maand (behalve in juli) kwam het bestuur bijeen om de activiteiten te plannen en te organiseren.

Samenwerking

-Ook dit kalenderjaar was de samenwerking met ‘Het Frensenhoes’ goed. In november vindt jaarlijks overleg plaats waarbij zaken op elkaar worden afgestemd. Het gelijktijdig open zijn met het Frensenhoes levert duidelijk meer bezoekers op.

-De Historische Vereniging Klenckerheugte was bereid een vlag van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm Oosterhesselen en Zweeloo aan ons uit te lenen voor de expositie.

-Met andere historische verenigingen is de Open Monumentendag voorbereid.

Oet ’t Carspel Sweel

De redactie bestond het gehele jaar uit Fokko Kuipers en Henk Reinds. Daarnaast waren er bijdragen van Bert Jan van der Spoel, Jan Askes Harmz. en het bestuur. Er zijn 3 uitgaven verschenen met de volgende inhoud:

Uitgave 52

 • Wel woonden daor (52) Hovinghoek 1, Meppen
 • De winkel van Jacob Eijsing
 • Jantje Alberts
 • Grafonderhoud Zweeloo
 • Gereformeerde meisjesvereniging ‘Thabitha’ omstreeks 1920
 • Nederlands Hervormd Kerkkoor, omstreeks 1930

Uitgave 53

 • Wel woonden daor (53) Huis in Oud Aalden, afgebrand in 1861
 • 85 Jaar kamperen in Meppen
 • Remember Us
 • Het verhaal achter de steen (Willem Bos)
 • De waog in Oud Aalden
 • 22 Jaor waogmister
 • Koninklijke onderscheiding voor Fokko Kuipers

Uitgave 54

 • Hengstenhouderij
 • Wel woonden daor (54) Markststraat 3, Zweeloo
 • Verzetsstrijder Jan Bulthuis en Zweeloo
 • Het verhaal achter de steen  (Rika Uden Marsman en Johannes Tonckens)

De periodieken worden rondgebracht door vrijwilligers: Ge Kuiper, Henk Reinds, Fokko Kuipers, Aad van Dullemen, Rika Naber, Rieks Kroeze, Wim Hegen, Harm Tiemens, Roelof Schuiling, Koop Bos, Judith van Goor en Madeleine Beaumont.

Leden

Op 31 december 2016 was het ledenaantal: 442. Daarvan zijn er 339 ‘Zweeler’ leden en 103 postleden. Vorig jaar was het aantal 453. Van onze leden wonen er 157 in Aalden, 30 in Benneveld, 73 in Meppen, 22 in Wezup, 3 in Wezuperbrug en 55 in Zweeloo.

Van de 103 postleden wonen er 73 in de noordelijke provincies (voornamelijk Drenthe) en 30 in de andere Nederlandse provincies.

Naast onze leden ontvangen 16 zusterverenigingen en historische instituten een exemplaar van ‘Oet ’t Carspel Sweel’.

Tot slot

Graag willen we onze dank uitspreken aan de velen die het werk van onze historische vereniging mogelijk hebben gemaakt: het bestuur van De Spil en Wim Hegen van HCR Hegen voor het beschikbaar stellen van ruimtes voor onze bijeenkomsten,  Het Frensenhoes voor onze huisvesting en archiefruimte, de redactie van ons periodiek, de bedrijven en instellingen die ons financieel steunen en alle mensen die ons voorwerpen schonken of in bruikleen gaven. Maar bovenal dank aan de vrijwilligers die op vele fronten actief waren.

Het bestuur van de Historische Vereniging Zweeloo


Agenda

 • Er zijn geen gebeurtenissen