Historische Vereniging Zweeloo

Jaarverslag 2017

HISTORISCHE VERENIGING ZWEELOO

JAARVERSLAG 2017

Dit is het verslag van het 28e verenigingsjaar. De statuten van de vereniging zijn in dit jaar gewijzigd onder andere i.v.m. de ANBI-status. “Onderwijs in de voormalige gemeente Zweeloo” was het onderwerp van de tentoonstelling dit jaar. Ook zijn de eerste dorpskernavonden gehouden en wel in Benneveld en Wezup. Alle activiteiten vindt u hieronder chronologisch opgesomd.

Activiteiten

18 januari 2017                 Lezing “Opgravingen Coevorden”

Cuno Koopstra (archeoloog) liet de voorwerpen die gevonden zijn in de grachten bij de bouw van het gemeentehuis in Coevorden op het scherm zien en vertelde daar veel over. Voor de pauze vertelde hij boeiend over de heersers van lang geleden. Hij verklaarde de plaats van de dorpen aan de hand van de belangen van de machthebbers rond het jaar 1000. Bereikbaarheid over het water om de belasting te innen (goederen van allerlei soort) was vrijwel altijd bepalend. Later bouwden de mensen hun woningen wel wat hoger en dus droger.

27 januari 2017                 Dorpskernavond Benneveld

De dorpskernavond werd georganiseerd samen met de buurtvereniging “De Naobers”. De inleiding over de rijke historie van het dorp Benneveld werd verzorgd door Koop Bos. Hij vertelde over de oorspronkelijke jagers, hoe later de landbouw beeldbepalend werd en over het belang en invloed van de kerk. Daarna werden beelden vertoond van oude documenten en van boerderijen in voorbije jaren. Diverse Bennevelders hadden voorwerpen en brieven bij zich die zij aan de aanwezigen toonden.

15 februari 2017               Jaarvergadering

Opvallend onderdeel van de jaarlijkse ledenvergadering was het voorstel om de statuten te wijzigen. Naast enkele noodzakelijke verbeteringen was het verkrijgen van de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) de reden voor deze wijzigingen. De vergadering ging akkoord, evenals met de jaarstukken en de herverkiezing van twee bestuursleden. Na de pauze werden prachtige oude beelden van het leven op de boerderij en op het land vertoond.

25 februari 2017               Archeologie excursie

Onder deskundige begeleiding van Paul Dijkstra zochten enkele geïnteresseerden op een akker in Benneveld naar stenen werktuigen van onze verre voorouders. Ondanks de koude wind en regen gingen er vele steentjes door de handen. De oogst was niet groot (enkele schrapertjes en stukjes van stenen messen), maar het was vooral erg leerzaam.

8 maart 2017                     Extra Ledenvergadering

Omdat er bij de ledenvergadering onvoldoende leden aanwezig waren voor een rechtsgeldig besluit over een statutenwijziging, moest een tweede vergadering worden uitgeschreven. Ook hier stelde men zich unaniem achter het voorstel tot statutenwijziging, zodat deze rechtskracht kon krijgen.

23 maart 2017                   Lezing Stoomtram en Veervoer

Het straatbeeld is in 150 jaar totaal veranderd: van de benenwagen tot snelwegen en de komst van zelfrijdende auto’s. Jan Bos (Rijks- en gemeentearchivaris) gaf ons een uitgebreid overzicht van de aanleg van wegen en de komst transportmiddelen, zoals fiets, stoomtram en autobus.

April-oktober 2017          Expositie “Onderwijs in Zweeloo”

Van april t/m oktober was de tentoonstelling over het onderwijs in de voormalige gemeente Zweeloo te zien met een heus mini-klaslokaal.

Op aparte panelen waren de scholen van vroeger en nu te zien met een toelichting. Daarnaast waren er uitstallingen over de vakken die werden onderwezen: schrijven, lezen, rekenen, biologie, handwerken en aardrijkskunde. Op de oude filmpjes konden heel wat bezoekers onderwijzers en klasgenoten herkennen.

9 september 2017           Open Monumenten Dag

Ook op deze dag was de expositie op De Gaanderij opengesteld. Daarnaast was De Waog in Aalden open en werden daar de Bennevelder schapen gewogen.

27 september 2017         Dorpskernavond Wezup

Voor de tweede dorpskernavond was dit keer de beurt aan Wezup. Aansluitend op de jaarvergadering van de dorpsvereniging Wezup gaf Roelof Kroeze een indrukwekkende schets van de geschiedenis van Wisp. Samen met de aanwezigen kwam het gesprek snel op gang. Na zijn verhaal was er een diavoorstelling met oude documenten en foto’s.

28 september 2017         Lezing Interieurs van Boerderijen

De veranderingen in de bouw van boerderijen waren vrijwel altijd het gevolg van de veranderde landbouw- en veeteeltmethoden. Met veel voorbeeld-materiaal gidste Ineke den Hollander, kunsthistoricus in Coevorden, ons door de verschillende fasen van die veranderingen.

Ze liet ook de spanning zien tussen het behoud van het aanzicht van de dorpen en de verbouwingen waarbij er alleen nog een woonfunctie overblijft.

2 november 2017            Lezing Ruilverkavelingen

Helaas moest deze lezing op het allerlaatste moment worden afgezegd vanwege ziekte van de spreker. Hopelijk lukt het om deze lezing in 2018 alsnog te doen plaatsvinden.

Voor al deze activiteiten was de belangstelling redelijk. Op de Open Monumenten Dag werkte het weer niet mee, waardoor er minder bezoekers waren dan in voorgaande jaren. Voor de expositie was veel belangstelling en waardering, met name voor de filmpjes en de klassenfoto’s.

Overige Activiteiten

-Op 2 en 3 december 2017 had de Historische Vereniging op de Wintermarkt in Meppen evenals vorig jaar een stand ingericht voor de verkoop van boeken. Er was belangstelling voor de vereniging en de verkoop stelde niet teleur.

-Hoewel er veel werk verzet is om de foto’s, die zouden worden ondergebracht bij het Drents Archief, te beschrijven, is het niet gelukt dit op een acceptabele manier af te ronden. Het bestuur heeft toen besloten hier niet mee verder te gaan en om te zien naar een gebruiksvriendelijk systeem in eigen beheer.

-In De Waog in Aalden is verlichting, die gebruikmaakt van accu’s, aangebracht.

-Op verzoek van het kadaster is een toponiemenkaart van de voormalige gemeente Zweeloo door een bestuurslid bewerkt en aangevuld.

-Het bord “Wethouder Willem Nyhoving Hoek” aan het fietspad naar Oosterhesselen was in ongerede geraakt. Dit jaar is een nieuw bord met die tekst geplaatst.

Overige Mededelingen

Sponsoring

Van de bedrijven die de Historische Vereniging Zweeloo financieel wilden steunen is het logo op de achterzijde van ons periodiek geplaatst. Door de financiële steun van de Rabobank en de VTRB was het mogelijk een kopieerapparaat aan te schaffen, waardoor eindelijk probleemloos nieuwsbrieven e.d. kunnen worden gemaakt.

De subsidieaanvraag voor de aanleg van een traplift is door de buurtvereniging De Lange Möpper ingediend bij de gemeente, maar moest worden ingetrokken omdat het niet mogelijk bleek de aanvullende financiering rond te krijgen.

Bestuur

Het bestuur bestond uit 9 personen en kwam in de maanden januari, februari, maart, april, mei, juni, augustus, september en november bijeen.

Samenwerking

-Opnieuw was de samenwerking met ‘Het Frensenhoes’ goed. Op de dagen dat de tentoonstelling gelijktijdig open is met het Frensenhoes komen er duidelijk meer bezoekers.

-Het Openluchtmuseum Ellert en Brammert was zo vriendelijk een aantal objecten te leen te geven voor de onderwijs-expositie.

-Onze vereniging participeerde ook dit jaar in het overleg CHCP (cultureel historische projecten Coevorden), dat tot doel heeft o.a. boeken uit te geven.

-Met andere historische verenigingen is de Open Monumentendag voorbereid.

Oet ’t Carspel Sweel

De redactie bestond uit Fokko Kuipers en Henk Reinds. In de loop van het jaar trad Boudewijn Chorus toe tot de redactie. Zij leverden tal van artikelen, maar daarnaast waren er ook bijdragen van Jan Warmolts, Ton Zoetmulder en Marcel Zantingh. Er zijn 3 uitgaven verschenen met de volgende inhoud:

Uitgave 55

 • Wel woonden daor (55) Wezuperstraat 9, Wezup
 • Het verhaal achter de steen (Hendrik Anninga)
 • Het verhaal van Dove Peter en Dove Waander rechtgezet!
 • Grenzen van de oude gemeente Zweel
 • De Fire Ball II – een vliegtuigcrash achter Zweeloo (deel 1)

Uitgave 56

 • Wel woonden daor (56) Bennevelderstraat 39, Benneveld
 • Een zeilkamp door de bril van een niet-Zweeler
 • Mishandeling en bedreiging van de scheper van Aalden
 • De Fire Ball II -een vliegtuigcrash achter Zweeloo (deel 2)
 • Het verhaal achter de steen (familie Lubbers-Boetting)

Uitgave 57

 • De toestand in deze oorden was doorgaans niet best
 • Wel woonden daor (57) Middendorpstraat 3, Meppen
 • Het patentrecht in de 19e eeuw
 • Twee Rotterdamse gezinnen in Zweeloo tijdens de hongerwinter

De periodieken worden rondgebracht door vrijwilligers: Ge Kuipers, Henk Reinds, Fokko Kuipers, Aad van Dullemen, Rika Naber, Rieks Kroeze, Wim Hegen, Harm Tiemens, Roelof Schuiling, Koop Bos, Judith van Goor en Madeleine Beaumont.

Leden

Op 31 december 2017 was het ledenaantal: 439. Daarvan zijn er 338 ‘Zweeler’ leden en 101 postleden. Vorig jaar was het aantal 442. Van onze leden wonen er 157 in Aalden, 31 in Benneveld, 74 in Meppen, 20 in Wezup, 2 in Wezuperbrug en 54 in Zweeloo.

Van de 101 postleden wonen er 72 in de noordelijke provincies (voornamelijk Drenthe) en 29 in de andere Nederlandse provincies.

Naast onze leden ontvangen 15 zusterverenigingen en historische instituten een exemplaar van ‘Oet ’t Carspel Sweel’.

Tot slot

Met dankbaarheid mogen wij constateren dat er bereidheid is bij velen om diensten en ruimte ter beschikking te stellen. Met name bedanken wij het bestuur van De Spil en Wim Hegen van HCR Hegen voor het beschikbaar stellen van ruimtes voor onze bijeenkomsten,  Het Frensenhoes voor onze huisvesting en archiefruimte, de redactie van ons periodiek, de bedrijven en instellingen die ons financieel steunen en alle mensen die ons voorwerpen schonken of in bruikleen gaven. Maar bovenal danken wij de vrijwilligers die op vele fronten actief waren.

Het bestuur van de Historische Vereniging Zweeloo