Historische Vereniging Zweeloo

Notulen extra ledenvergadering 8 maart 2017

Notulen (extra) algemene ledenvergadering.

Datum: woensdag 8 maart 2017 aanvang om 20.00 uur.

Plaats: De Gaanderij, De Kockstraat 1 / Dennekampen te Meppen.

Aanwezig: 13 leden.

  1. Opening en mededelingen

De voorzitter, Egbert Hidding, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Vijf leden hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn: Mw. H. Thies, Mw. W Stiphout, Dhr. Wolters, Mw. F. Kaiser en Dhr. J. Sijssens.

  1. Verslag vergadering 15 februari 2017

De tekst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  1. Bespreking voorstel statutenwijziging

Alle leden hebben de tekst van het wijzigingsvoorstel tijdig ontvangen. Deze tekst is ook op de jaarvergadering van 15 februari 2017 aan de orde geweest. Toen is door alle aanwezige leden ingestemd met deze statutenwijziging. Het was echter niet mogelijk een rechtsgeldig besluit te nemen, omdat minder dan de helft van de leden aanwezig was.

Omdat er geen vragen zijn over de tekst wordt overgegaan tot besluitvorming.

  1. Besluitvorming

Unaniem stemt de vergadering in met de voorgestelde wijziging.

Omdat deze tweede vergadering plaatsvindt binnen de in de statuten vermelde termijnen is slechts een twee/derde meerderheid nodig voor een rechtsgeldig besluit, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Hiermee is dus besloten tot deze statutenwijziging.

  1. Machtiging

De vergadering stemt in met het machtigen van de voorzitter en de secretaris om deze statutenwijziging tot stand te brengen.

  1. Rondvraag

Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag.

  1. Sluiting

De voorzitter sluit om 20.10 uur de vergadering.